การขายเหล็กที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมหรืองานก่อสร้างมีปะไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วการขายเหล็กที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมหรืองานก่อสร้าง แบ่งออกหลักๆได้ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ เหล็กเสริม (Reinforcing Steel) และ เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ซึ่งเหล็กแต่ละประเภทจะแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกหลายชนิด และแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะ และวิธีการนำไปใช้งานอย่างไร

เหล็กเสริม (Reinforcing Steel) คือ เหล็กที่ใช้สาหรับเสริมในเนื้อคอนกรีตเพื่อให้เกิดความแข็งแรงคงทนต่อแรงอัด และแรงดึงได้ดี โดยเหล็กเสริมสามารถ แบ่งแยกย่อยออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กรีดซ้า ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว และลวด เหล็กกล้าแรงดึงสูงสาหรับคอนกรีตอัดแรง

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า RB คือ เหล็กเส้นที่มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นรูปกลม มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบเกลี้ยงไม่บิดเบี้ยว มีคุณสมบัติที่คงทน และสามารถรับแรงได้ดี เหล็กเส้นกลมจะมีลักษณะคล้ายกับเหล็กเพลาขาว แต่จะต่างกันที่เกรดเหล็กของ Billet ที่นำมาใช้ผลิต (Billet คือการเอาเหล็กมาหลอม แล้วปรุงน้ำเหล็กด้วยการใส่ธาตุต่างๆ เพื่อให้เป็นเหล็ก เกรดต่างๆ) โดยเกรดของเหล็กเส้นกลมจะใช้เป็น SR24 การขายเหล็กเส้นกลมมักนิยมนำไปใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อ ผนังทั่วไป หรือใช้เป็นเหล็กปลอกในคาน ในเสา สาหรับงาน ก่อสร้างขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขนาดของเหล็กเส้นกลมที่นิยมนำไปใช้งานจะมีความยาวความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร โดยมีขนาดตั้งแต่ 6 mm., 9 mm.,12 mm.,15 mm. ,19 mm. และ 25 mm.

ลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Prestress Concrete High Tensile Wire) คือ ลวดที่มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นรูปเกลียวทรงกลม เป็นการขายเหล็กประเภทนี้วัสดุที่ใช้สำหรับเสริมในกระบวนการหล่อคอนกรีตอัดแรงที่ต้องการความทนทานต่อการรับน้ำหนัก รับแรงอัด และแรงดึงมากเป็นพิเศษ ซึ่งการเลือกขนาดความหนาจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรูปแบบชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ จากนั้นจะทำการดึงตัวลวด เพื่อให้ได้กำลังอัดตามที่กำหนด แล้วฝังลง หรือสอดไว้ในเน้ือของคอนกรีตในลักษณะที่ทำให้ลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูง และคอนกรีตร่วมกันต้านทานต่อแรงกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นกับคอนกรีตได้

โดยปกติแล้วคอนกรีตมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้สูง แต่จะเปราะบาง และอ่อนแอต่อการรับแรงดึง ดังนั้นในการนำเอาลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงที่มีคุณสมบัติในการรับแรงดึงได้สูงมาใช้ร่วมกันกับคอนกรีต จะทำให้วัสดุทั้งสองชนิดมีค่าสัมประสิทธิ์ในการยึดหดตัวเท่าๆ กัน จึงเหมาะต่อการนำเอามาออกแบบก่อสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดขนาดของเสาหรือคานลงได้ โดยไม่ทำให้ความแข็งแรงลดลงแต่อย่างใด

การขายเหล็กลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงที่ใช้สำหรับเสริมในกระบวนการหล่อคอนกรีตอัดแรง มักนิยมใช้ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น พื้นช่วงพาดยาว, การผลิตเสาเข็ม, เสาไฟฟ้า, คานพื้นสำเร็จรูปขนาดใหญ่ หรือโครงสร้าง และชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงแบบต่างๆที่ต้องหล่อข้ึนแบบพิเศษตามลักษณะการออกแบบ เช่น ชิ้นส่วนสะพาน หรือ ทางวิ่งรถไฟแบบยกระดับ ฯลฯ https://smksteel.com/